Yttrande över Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter samt föreskrifter om farledsavgift

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sjöfartsverket föreslår att myndighetens föreskrifter (SJÖFS 2014:9) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter samt (SJÖFS 2014:8) om farledsavgifter upphör att gälla och ersätts med två nya föreskrifter. Genom de två nya föreskrifterna införs ett elektroniskt Maritime Single Window-system (MSW) i enlighet med direktiv 2010/65/EG om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstater och om upphävande av direktiv 2002/6/EG. Förändringen jämfört med de två tidigare föreskrifterna är bl.a. att avisering av behov av lots och beställning av lots samt inrapportering av deklaration för farledsavgift kommer att ske till Sjöfartsverket via MSW från den 5 oktober 2016.