Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJÖFS 2017:27) om farledsavgift

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändring i föreskrifter (SJÖFS 2017:27) om farledsavgift och innebär att den nuvarande modellen för miljöincitament ändras så att det blir tre miljöparametrar istället för fem. De tre parametrarna ska, till skillnad från idag, också viktas olika. Parametrarna som föreslås är kväveoxider med viktning 50 procent, koldioxider med viktning 30 procent och svaveloxider och partiklar med viktning 20 procent. De parametrar som faller bort är ”vatten och avfall” samt ”kemikalier”.

En ändring föreslås dessutom i bestämmelserna för periodisk farledsdeklaration. Enligt nuvarande bestämmelse får rederier lämna in en periodisk farledsdeklaration över samtliga genomförda anlöp per månad, istället för att lämna en farledsdeklaration för varje enskilt anlöp. Den föreslagna ändringen avser förtydliganden om att det är passagerarfartyg som kan ansöka om sådan deklaration samt om vilka uppgifter som en ansökan ska innehålla.

Taggar:

farledsavgift