Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av lots- och farledsföreskrifterna

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innebär en generell höjning av farleds- och lotsavgifterna med åtta respektive fem procent samt en generell höjning med tre procent för de så kallade genomfartslotsningarna i Öresund.