Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift

Sjöfartsverket har tidigare remitterat ett förslag om ny avgiftsmodell, där bland annat villkoren för att få miljödifferentierad farledsavgift förändras samt där differentieringen avseende bränslets svavelinnehåll enligt förslaget tas bort. Med anledning härav har en översyn gjorts av föreskrifter (SJÖFS 2012:0) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift.

Förslaget reglerar hur fartygs kväveoxidutsläpp (NOx) ska mätas och beräknas och vad mätrapporten ska innehålla för att Sjöfartsverket efter granskning ska kunna utfärda ett NOx-certifikat som medför sänkta farledsavgifter. Förslaget reglerar också hur lämnade uppgifter ska kunna kontrolleras i efterhand under certifikatets giltighetstid på tre år.

De nya föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 januari 2015. Tidigare föreskrifter (SJÖFS 2009:12) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift upphör att gälla.

Taggar:

farledsavgift