Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ny avgiftsföreskrift avseende farledsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om farledsavgifter (SJÖFS 2019:XX). Sjöfartsverket har för avsikt att genomföra en höjning av farledsavgifter med cirka två procent från gällande avgiftsnivåer i SJÖFS 2018:18 från och med den 1 januari 2020. Höjningen anges baseras på det tillgängliga utrymme som medges enligt verkets regleringsbrev och baseras på förändringen i Konsumentprisindex Konstant skatt (KPI-KS) mellan december 2017 och december 2018. Det föreslås vidare att rabatten för kryssningsfartygens turn around anlöp stegvis tas bort. Det föreslås också att en mindre förändring sker angående möjligheten att använda periodvisa farledsdeklarationer för bunkerfartyg så att rederiet efter avslutad månad redovisar samtliga genomförda anlöp under månaden. Remisen innehåller även en förändring avseende giltighetstid för miljöcertifikat, så att verifieringsdatumet kommer ligga till grund för beräkning av miljörabatt.

Taggar:

farledsvgifter