Yttrande över Sjöfartsverkets remiss om förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgift och av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Remissen innehåller förslag på ändringar i två av Sjöfartsverkets föreskrifter. Dels föreslås att 28 § i föreskrift (SJÖFS 2013:1) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter ändras så att avgiften för lotsning av ett fartyg med dräktighetsklass 1 höjs till 3 690 kr om lotsad tid inte överskrider en timme. Vidare höjs avgiften för varje halvtimme utöver en timme som lotsningen pågår till 664 kronor. Anledningen till denna höjning av lotsavgiften är enligt remissen att Sjöfartsverket har en för låg kostnadstäckning av lotsningsverksamheten. Enligt de principer Sjöfartsverket ska följa ska en tjänst som verket tillhandahåller bära sina egna kostnader genom ett avgiftsuttag som motsvarar de självkostnader som verket har.

Utöver den nämnda föreskriftsändringen innehåller remissen förslag på ändring av 12 § i Sjöfartsverkets föreskrifter (2008:5) om farledsavgift. Förslaget innebär en sänkning av farledsavgiften i syfte att, enligt remissen, inte öka sjöfartens totala kostnader för Sjöfartsverkets tjänster.

De två föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014.