Yttrande över Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i socialförsäkringsbalken.

Förslaget anges innebära att den som startar ett företag i aktiebolagsform under ett uppbyggnadsskede ska få en sjukpenninggrundande inkomst som minst motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. Samma förutsättningar gäller redan idag för den som startar ett företag i form av enskild näringsverksamhet eller ett handels- eller kommanditbolag. Vidare anges förslaget innebära att den tid som får räknas som ett uppbyggnadsskede förlängs från 24 månader till 36 månader.

Taggar:

sjukpenning