Yttrande över Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet avser förslag till införande av en finansiell verksamhetsskatt genom en särskild lag om finansiell verksamhetsskatt. Skattskyldig föreslås vara den som inte är skyldig att betala mervärdesskatt för omsättning av tjänster enligt mervärdesskattelagen (1994:200). För skattskyldighet krävs verksamhet som medför avgiftsskyldighet till socialavgifter, det vill säga arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Detta omfattar den som är avgiftsskyldig enligt 2 eller 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980). I fråga om handelsbolag, omfattas även den som har delägare som är avgiftsskyldig enligt 3 kap. socialavgiftslagen för handelsbolagets verksamhet. I fråga om mervärdesskattegrupp, omfattas den som har gruppmedlem som är avgiftsskyldig enligt 2 eller 3 kap. socialavgiftslagen eller har gruppmedlem som är handelsbolag som har delägare som är avgiftsskyldig enligt 3 kap. socialavgiftslagen för handelsbolagets verksamhet. Beskattningsunderlaget utgörs av den skattskyldiges, under beskattningsåret, sammanräknade lönekostnader. Om den skattskyldige visar att endast en del av lönekostnaderna ska anses hänförlig till omsättning av tjänster för vilken mervärdesskattskyldighet inte föreligger, ska beskattningsunderlaget istället få bestämmas genom uppdelning efter skälig grund. Med lönekostnader avses de avgiftsunderlag för socialavgifter som förekommer i verksamheten. Skatten tas ut med 15 procent av beskattningsunderlaget. Skatten inordnas i inkomstskatteförfarandet och inkluderas i preliminärskattesystemet. För att skatten inte ska leda till olikvärdig belastning får den inte dras av som kostnad i inkomstbeskattningen. Förhandsbesked ska lämnas i frågor om skatten. Förfarandet föranleder ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244), liksom i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) samt i inkomstskattelagen (1999:1229) och i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. Sveriges riksbank föreslås vara undantagen skattskyldigheten.