Yttrande över Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel (SOU 2017:102)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås två nya skattelagar och två nya förordningar: lag om skatt på kadmium i vissa produkter och lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel samt förordning om skatt på kadmium i vissa produkter och förordning om skatt på kemiska växtskyddsmedel. De produkter som ska beskattas har avgränsats till kadmium som är ett nytillskott till livsmedelsproduktionskedjan och som riskerar att via födan hamna i människokroppen. Fyra källor föreslås att bli beskattade: avloppsslam, foder, kalk och mineralgödsel. Förslaget om skatt på kemiska växtskyddsmedel ändrar basen för skatteuttaget från mängden verksamt ämne till högsta tillåtna hektardos vilket innebär att växtskyddsmedel med samma risknivå i större utsträckning än i nuläget får samma skatt oavsett om det är ett hög- eller lågdosmedel. Förslaget inför också en riskdifferentiering av skatten genom att identifiera tre riskbaserade kategorier av växtskyddsmedel: växtskyddsmedel som innehåller kandidatämnen för substitution, växtskyddsmedel som endast innehåller verksamma ämnen med låg risk respektive övriga växtskyddsmedel. I remissen anges att växtskyddsmedel som endast innehåller verksamma ämnen med låg risk ska vara skattebefriade. Vidare anges att skatten föreslås tas bort för biocider som omfattas av nuvarande lag om skatt på bekämpningsmedel och att frågan om skatt prövas igen när det pågående genomförandet av EU:s biocidförordning kommit längre.

I remissen föreslås även ändrade bestämmelser i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och skatteförfarandelagen (2011:1244) samt i förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (2006:814) om foder och animaliska produkter.

De två nya skattelagarna och förordningarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, samtidigt som nuvarande lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel föreslås att upphöra gälla. De ändrade bestämmelserna föreslås att träda i kraft den 1 juli 2019 utom ändringen i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som föreslås att träda i kraft 1 januari 2019.