Yttrande över Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

I sak anges förslaget innebära att den befrielse från energi- och koldioxidskatt som finns för vissa biobränslen som förbrukas för uppvärmning utvidgas till att omfatta biogasol. Med biogasol avses ett vätske- eller gasformigt bränsle som framställs av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från produktens innehåll av propan eller butan.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

biogasol