Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58)

I betänkandet föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, samt ett stort antal av förslagen föranledda ändringar i andra författningar. Skatteförfarandelagen ersätter nuvarande bestämmelser om skatteförfarandet som finns i bl.a. taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483) och lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Betänkandet innehåller förslag om större möjligheter att deklarera med deklarationsombud, nya tidpunkter för deklaration och betalning av skatt för juridiska personer, ett slopande av möjligheten att redovisa mervärdesskatt i den allmänna självdeklarationen, ändrade regler om ersättning för biträdeskostnader, ändrade regler för ränteräkning och betalningsfrister avskaffas avseende slutlig skatt, generösare regler för anstånd samt att skattenämnderna avskaffas.