Yttrande över Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det remitterade betänkandet innehåller förslag som syftar till att ändra nu gällande reseavdrag. I betänkandet föreslås ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslaget går ut på att reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas och att en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) införs. Det nya reseavdraget föreslås i formen av en skattereduktion och ska utgå för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret med resor som överstiger den nedre avståndsgränsen för skattereduktion, dock högst 210 dagar. Vid 59 eller färre resdagar medges ingen skattereduktion. Skattereduktionen föreslås till 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som används för arbetsresan. Vid bristfällig kollektivtrafik medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp om 20 kr per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer. För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller av funktionsnedsättning tvingas använda egen bil eller förmånsbil istället för allmänna kommunikationsmedel ges skattereduktion för den del av avståndet enkel väg som överstiger 10 kilometer och upp till och med 150 kilometer. Skattereduktionen ska ges med 30 procent av skäliga utgifter för väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor för den del av de sammanlagda utgifterna som överstiger 8 000 kr under beskattningsåret under förutsättning att kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt. Avdraget för trängselskatt ska avskaffas.

Det föreslås att administration och kontroll utvecklas och görs säkrare genom att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.