Yttrande över Skattelättnad för cykelförmån

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås att förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk till viss del ska undantas från beskattning. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, under förutsättning att förmånserbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.

Det lämnas två alternativa förslag på hur nivån på skattelättnaden ska bestämmas. Det ena alternativet innebär att förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 1 200 kronor per beskattningsår. Det andra alternativet innebär att till den del värdet av en cykelförmån uppgår till högst 5 000 kronor per beskattningsår ska endast 40 procent av förmånsvärdet tas upp till beskattning.

Förslaget medför för båda alternativen en ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)[1]. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

[1] Förkortas i det följande IL.

Taggar:

cykelförmån