Yttrande över Skattereduktion för installation av grön teknik (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås en lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik. Därutöver föreslås ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, i inkomstskattelagen (1999:1229) och i skatteförfarandelagen (2011:1244).

I sak anges förslaget innebära att det införs en ny skattereduktion för privatpersoner för installation av grön teknik. Skattereduktionen ersätter vissa befintliga stöd[1]. Skattereduktionen ges för arbets- och materialkostnader. En fakturamodell motsvarande den som finns för rut- och rotavdrag ska tillämpas så att köparen kan få del av skattelättnaden redan vid köpet. Det föreslås också att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet även ska omfattas bedrägeribrott om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt den nya lagen om skattereduktion för installation av grön teknik.

[1] Närmare bestämt stöd till fysiska personer enligt förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.