Yttrande över Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Det anges att förslaget innebär att en skattereduktion införs för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.