Yttrande över Skatteverkets föreskrifter om arbetsgivares skyldighet att underrätta Skatteverket när tredjelands-medborgare anställs

I utredningen EU:s direktiv 1 om sanktioner mot arbetsgivare, SOU 2010:63, föreslås att en arbetsgivare som anställer en tredjelandsmedborgare ska anmäla detta till Skatteverket månaden efter det att anställningen påbörjades. Dessutom föreslås att det i 7 kap. 1 b § utlänningsförordningen (2006:97) införs ett bemyndigande för Skatteverket att meddela närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten. I Skatteverkets remiss föreslås nu föreskrifter för att klargöra vad en sådan anmälan ska innehålla samt vid vilken tidpunkt arbetsgivaren senast ska ha fullgjort sin anmälningsskyldighet.