Yttrande över Skatteverkets förslag om kontrollsystem för kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister (SKVFS 2013:Y) och användning av kassaregister (SKVFS 2013:Z)

Regelrådet har den 21 maj 2014 (N2008:05/188) yttrat sig över Skatteverkets remiss av förslag till nya föreskrifter om kassaregister. Regelrådet avstyrkte förslaget med anledning av att det saknades underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna. Konsekvensutredningen bedömdes vara bristfällig, eftersom det utöver underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna, även saknades beräkningar för övriga kostnader, liksom resonemang kring alternativa lösningar till förslaget, en fullständig redogörelse för konkurrensförhållanden samt en uppskattning av berörda företags storlek. Den nu aktuella remissen innehåller ett förtydligande kring administrativa kostnader, en redogörelse för alternativa lösningar samt ett resonemang kring den nya konkurrenssituation som, enligt Skatteverkets bedömning, kommer att inträffa om de nya föreskrifterna beslutas.

Enligt lagen (2007:592) om kassaregister ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning av kontokort använda kassaregister. Skatteverket har bemyndigats att utfärda föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll av kassaregister, användning av kassaregister och undantag från skyldigheter som gäller kassaregister. Skatteverket har inte tagit fram några föreskrifter om certifierade kassaregister. Skatteverket har istället utnyttjat bemyndigandet och medgett undantag för kassaregister som är tillverkardeklarerade och har en certifierad kontrollenhet. Bestämmelser om detta finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister och i föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet på kassaregister. Dessa båda föreskrifter kompletteras med bestämmelser i föreskrifter (2009:3) om användning av kassaregister.

Genom förslaget till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister tar Skatteverket fram ett alternativ till kontrollenheter enligt SKVFS 2009:2. Förslaget SKVFS 2013:X är utformat så att det tillåter buffring, vilket innebär att en näringsidkare kan ta fram ett kassakvitto till en kund trots att kommunikation inte fungerar med kontrollsystemets kontrollserver som exempelvis i fall då internet av någon anledning inte fungerar. Förslaget innebär därmed att driftssäkra nätverksbaserade kassaregistersystem kan utvecklas och tillhandahållas på marknaden. Förslaget är utformat så att det ger möjlighet till företagen att använda kontrollenhet alternativt den nya tekniska lösningen med kontrollsystem till kassaregister.

Skatteverket föreslår att bestämmelserna SKVFS 2009:1 och SKVFS 2009:3 upphävs och att de ersätts med föreskrifter (SKVFS 2013:Y) om krav på kassaregister och föreskrifter (SKVFS 2013:Z) om användning av kassaregister. Bestämmelserna i föreskrifterna SKVFS 2009:1 respektive SKVFS 2009:3 överförs i allt väsentligt till SKVFS 2013:Y respektive SKVFS 2013:Z och förändringarna avser endast förtydliganden av gällande föreskrifter samt en del utökade krav som, enligt Skatteverket, inte innebär några tillkommande kostnader för företagen eller uppkomst av ökade administrativa kostnader.

Taggar:

Kassaregister