Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrade föreskrifter om utbegäran av betalning för hushållsarbete

Remissen innehåller förslag till Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för husarbete, att gälla från den 1 januari 2015 och som tillämpas på arbete som har betalats av köparen efter den 31 mars 2015.

I regeringens proposition Förbättringar av husavdragets fakturamodell, prop. 2014/15:10 föreslås vissa ändringar av den så kallade fakturamodellen för rut- och rotavdrag för att förbättra dess funktion. De föreslagna ändringarna i lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (FSHL) föreslås träda ikraft den 1 januari 2015 och tillämpas på arbeten som har betalats av köpare efter den 31 mars 2015.

Av de föreslagna ändringarna i 8 och 9 §§ i FSHL framgår att begäran ska lämnas elektroniskt och att en begäran om utbetalning ska innehålla uppgift om

– debiterad ersättning för hushållsarbete,

– debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annan än hushållsarbete och material,

– betalt belopp för hushållsarbete och

– den dag som betalningen för hushållsarbetet kommit utföraren tillhanda samt

– vad hushållsarbetet avsett och

– antalet arbetade timmar och det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

Av lagtexten framgår att det endast ska vara möjligt att begära utbetalning elektroniskt och att ansökan på papper från den 1 april 2015 inte längre ska godtas. Av den föreslagna lagtexten framgår inte på vilket sätt den elektroniska ansökan ska lämnas och inte heller hur de olika arbetena ska beskrivas i ansökan. Skatteverkets föreskriftsrätt omfattar på vilket sätt den elektroniska begäran ska lämnas och indelningen av rut- och rotarbeten i olika grupper av arbeten. Övriga uppgifter som enligt lagförslaget ska lämnas i ansökan påverkas inte av Skatteverkets föreskrift.

En promemoria innehållande en konsekvensutredning och ett förslag till föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete har tagits fram inom Skatteverket. Promemorian har remissbehandlats. Regelrådet ingick inte bland remissinstanserna vid denna remittering. Däremot har Regelrådet den 12 mars 2014 yttrat sig över den promemoria från Finansdepartementet som föregick propositionen Förbättringar av husavdragets fakturamodell. Regelrådet avstyrkte det förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna var ofullständigt beskrivna och rådet bedömde att konsekvensutredningen var bristfällig. I den efterföljande propositionen hade konsekvensutredningen kompletterats med viss information som Regelrådet efterlyste i sitt yttrande.

Det nu aktuella förslaget till föreskriften anges innebära ett förtydligande av 8 och 9 §§ FSHL så att berörda utförare vet på vilket sätt den elektroniska begäran ska lämnas och i vilka grupper hushållsarbetet ska anges. Det anges vidare att med den utformning av lagtexten som föreslås i propositionen är det nödvändigt för Skatteverket att ta fram en föreskrift som anger på vilket sätt en elektronisk ansökan ska lämnas och hur de olika hushållsarbetena ska delas in vid begäran om utbetalning.

Föreskriften reglerar på vilket sätt den elektroniska ansökan ska lämnas. Ansökan ska ske via Skatteverkets e-tjänst. Tjänsten kräver svensk e-legitimation. Förslaget i remissutkastet överensstämmer med det slutliga förslaget. Remissinstanserna har inget att erinra mot förslaget om att ansökan ska ske via Skatteverkets e-tjänst.

I den föreslagna lagändringen anges att begäran om utbetalning ska ske elektroniskt och att reglerna om elektronisk ansökan ska träda ikraft 1 april 2015. I övergångsbestämmelserna till den föreslagna lagändringen anges att Skatteverket, om det finns särskilda skäl, får medge befrielse från skyldigheten enligt 8 § andra stycket FSHL att lämna begäran elektroniskt. Befrielse får medges för högst sex månader från den dag beslut om befrielse fattats. Ansökan om befrielse ska göras senast den 30 april 2015.

Skatteverket har i föreskriften delat in rut- och rotarbeten i olika grupper. För rutarbete motsvarar indelningen de kategorier som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (IL). När det gäller rotarbete saknas motsvarande indelning i IL och där har indelningen i grupper istället gjorts i ett fåtal stora grupper som täcker in de arbeten som normalt utförs i samband med reparation, tillbyggnad och ombyggnad.

Det anges i remissen att remissinstanser har invänt mot den föreslagna indelningen och att denna skulle vara alltför detaljerad. Skatteverket har bedömt att om verket avstår från att meddela föreskrifter hur arbetet ska kategoriseras skapar det osäkerhet hos berörda utförare eftersom de med egna ord måste beskriva det arbete som utförts. Remissinstanser har även invänt mot tiden för ikraftträdande för att man ska använda elektronisk ansökan och velat ha en längre övergångsperiod. Skatteverket står fast vid den tid som anges i det nu aktuella förslaget med motiveringen att den överordnade lagstiftningen inte medger längre övergångstid.