Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om kassaregister

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller nya förslag till föreskrifter om kassaregister. Bakgrunden är att marknaden sedan flera år har efterfrågat att Skatteverket ska ta fram ett alternativ till kontrollenheterna som kom ut på marknaden år 2010. Önskemålet är att det ska vara tillåtet för ett kassaregister att kunna buffra kvittodata så att ett företag alltid ska kunna ta fram ett kassakvitto till kund. Problemet med detta, enligt förslagsställaren, är att det är tekniskt svårt med funktioner som tillåter buffring eftersom det måste ske på ett sådant säkert sätt att kvittodata inte kan manipuleras eller ändras i efterhand utan att det kan spåras vid en skattekontroll.

Kontrollsystemet SKVFS 2014:8 har tagits fram som ett alternativ till kontrollenheten. Genom kontrollsystemet SKVFS 2014:8 tillkom en funktion som medger att ett tillverkardeklarerat kassaregister får buffra kvittouppgifter. Kontrollsystemet innebär att företag kan ta fram ett kassakvitto till en kund trots att kommunikationen inte fungerar med kontrollsystemets kontrollserver. Det anges vara en skillnad mot kontrollenheterna där kassaregistret alltid måste vara i direktkontakt med sin kontrollenhet för att kunna ta fram ett kassakvitto. Problem uppstår om kassaregistret är anslutet till sin kontrollenhet över internet och förbindelsen tillfälligt går ner. Då kan företaget inte ta fram ett kassakvitto innan förbindelsen över internet har återupprättats.

Bestämmelserna i kontrollsystemet SKVFS 2014:8 är många och de är mycket tekniska till sin karaktär. Det anges vara en direkt följd av de svårigheter som det innebär att kunna uppnå tillräcklig säkerhet för bevarande av kvittodata i en miljö där kassaregister är datorbaserade. Marknaden har därför valt att inte ta fram något kontrollsystem enligt SKVFS 2014:8 eftersom kraven i nämnda föreskrift har upplevts för höga och att vissa funktionskrav kunde utformats på ett annat sätt, samt att det inte har funnits marknadsförutsättningar. Marknadens behov av ett kontrollsystem med funktion att kassaregister ska kunna genomföra försäljning om internet tillfälligt går ned kvarstår dock. Även för Skatteverket finns det ett behov av att kontrollsystem kommer ut på marknaden. Skatteverket har därför i dialog med marknaden tagit fram ett kontrollsystem som förväntas uppfylla såväl en del av marknadens som Skatteverkets önskemål och krav.

Med anledning av det nämnda föreslår Skatteverket nya föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister, SKVFS 2014:8. Efter dialog med marknaden föreslår Skatteverket ett stort antal ändringar i SKVFS 2014:8. Av praktiska och ändamålsenliga skäl väljer Skatteverket att ta fram helt nya föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister, SKVFS 2020:X. När dessa träder i kraft upphör samtidigt SKVFS 2014:8.

Ändringarna i SKVFS 2020:X jämfört med SKVFS 2014:8 anges nästan uteslutande avse ändringar av funktionskraven utan förändring av strukturen i SKVFS 2014:8. Strukturen bygger bland annat på att kopia av kvittouppgifter bevaras centralt i en kontrollserver som betjänas av en aktör som tillhandahåller kontrollsystemtjänster till många företag. En väsentlig skillnad anges vara att kontrollsystemet SKVFS 2020:X har en version för möjlighet för kassaregister att buffra och en version där kassaregister inte får buffra.

SKVFS 2020:X innebär att det blir ett antal nödvändiga följdändringar i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister och Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister.

Datum för ikraftträdande för de nya och ändrade författningarna anges inte.

Taggar:

Kassaregister