Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om periodisk sammanställning

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning m.m. I förhållande till nuvarande reglering innebär förslaget bl.a. att den periodiska sammanställningen också ska innehålla uppgifter om omsättning av tjänster.