Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Skatteverkets förslag till föreskrifter om säkerhet enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt, lagen (2022:156) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. Det regleras vad säkerheten ska bestå av. En säkerhet kan bestå av en garanti, och det finns i föreskrifterna ytterligare krav på vad garantin ska bestå av. Garantin ska vara utformad på ett sådant sätt att den som utfäst garantin förbinder sig att betala på första anfordran (demandgaranti eller motsvarande). Garantin ska vidare vara utformad så att den kan tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från det att den som utfäst garantin säger upp denna genom rekommenderat brev till Skatteverket.

En säkerhet kan också bestå av en pantsättning, som ska vara utformad så att beloppet kan tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från det att den som pantsatt tillgodohavandet säger upp pantsättningen genom rekommenderat brev till Skatteverket. Skatteverket får även besluta att ställd säkerhet ska upphöra att gälla vid en tidigare tidpunkt.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag