Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Skatteverkets förslag till föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi.

Av den föreslagna föreskriften om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt framgår följande:

 • Av föreskrifterna framgår vilka uppgifter som den löpande bokföringen av mottagande och förbrukning av obeskattade alkoholvaror som anges i 10 kap 4 § lagen (2022:156) om alkoholskatt ska innehålla och när sådan bokföring ska ske.
 • Med lagerbokföring avses sådan bokföring av mottagande och förbrukning av alkoholvaror som anges ovan.
 • Den skattebefriade förbrukarens lagerbokföring ska innehålla uppgifter om mottagna alkoholvaror, såsom volym, alkoholhalt, märke och typ för respektive alkoholvara samt om alkoholvaran förpackats även förpackningsstorlek, datum och plats för mottagandet och namn och punktskatte-, person- eller organisationsnummer avseende avsändaren.
 • Den skattebefriade förbrukarens lagerbokföring ska innehålla uppgifter om förbrukade alkoholvaror, såsom volym, alkoholhalt, märke och typ för respektive alkoholvara samt om alkoholvaran var förpackad även förpackningsstorlek, den kalendermånad som alkoholvarorna förbrukades och till vilket ändamål som alkoholvarorna förbrukats.
 • Uppgifter som kan härledas från affärsredovisningen eller annan dokumentation hos den skattebefriade förbrukaren utgör en del av lagerbokföringen om den skattebefriade förbrukaren på ett enkelt sätt kan göra uppgifterna tillgängliga för kontroll.
 • Bokföring av mottagandet och förbrukningen av alkoholvarorna ska ske i nära anslutning till den dag då mottagandet respektive förbrukningen inträffat. Bokföring ska dock ske senast en månad efter utgången av den kalendermånad då mottagandet respektive förbrukningen av alkoholvaran har skett.
 • Uppgifter ska bevaras under 7 år efter utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Av den föreslagna föreskriften om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om skatt på energi framgår följande:

 • Av föreskrifterna framgår vilka uppgifter som sådan löpande bokföring av mottagande och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt som anges i 8 kap 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska innehålla och när sådan bokföring ska ske.
 • Med lagerbokföring avses sådan bokföring av mottagande och förbrukning av bränsle som anges ovan.
 • Med KN-nummer avses i föreskrifterna KN-nummer enligt 1 kap. 2 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi.
 • Den skattebefriade förbrukarens lagerbokföring ska innehålla uppgifter om mottaget bränsle, i form av volym eller vikt, KN-nummer samt i förekommande fall till vilken miljöklass som bränslet ska hänföras, datum för mottagandet, platsen för mottagandet och namn och punktskatte-, person- eller organisationsnummer avseende avsändaren.
 • Den skattebefriade förbrukarens lagerbokföring ska innehålla uppgifter om förbrukat bränsle, i form av volym eller vikt, KN-nummer och i förekommande fall till vilken miljöklass som bränslet ska hänföras, den kalendermånad som bränslet förbrukades och till vilket ändamål som bränslet förbrukats.
 • Uppgifter som kan härledas från den skattebefriade förbrukarens affärsredovisning eller annan dokumentation hos den skattebefriade förbrukaren utgör en del av lagerbokföringen om den skattebefriade förbrukaren på ett enkelt sätt kan göra uppgifterna tillgängliga för kontroll.
 • Bokföring av mottagandet och förbrukningen av bränslet ska ske i nära anslutning till den dag då mottagandet respektive förbrukningen inträffat. Bokföring ska dock ske senast en månad efter utgången av den kalendermånad då mottagandet respektive förbrukningen av bränslet har skett.
 • Uppgifter ska bevaras under 7 år efter utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

 

De föreslagna föreskrifterna är avsedda att träda i kraft den 13 februari 2023 och ska ersätta Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:15) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi som ska upphöra att gälla samma datum.

Det bakomliggande förslaget

Förslag