Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

De remitterade föreskrifterna gäller Skatteverkets tillsyn över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror, och skattepliktiga e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter förstörs enligt lagen (2022:156) om alkoholskatt, lagen (2022:155) om tobaksskatt och lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Det föreslås att den som avser att förstöra skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror eller nikotinhaltiga produkter under tillsyn av Skatteverket ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket. Vem som ska göra anmälan beror av vilka varor som ska förstöras. En
anmälan ska ha kommit in till Skatteverket senast sju vardagar före den dag då varorna
eller produkterna ska förstöras. En anmälan ska innehålla uppgift om

 1. anmälarens personnummer eller organisationsnummer,
 2. telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress eller liknande kontaktuppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna begära tillträde,
 3. datum och klockslag när varorna eller produkterna ska förstöras,
 4. platsen där varorna eller produkterna ska förstöras,
 5. det sätt på vilket varorna eller produkterna ska förstöras,
 6. hur lång tid det beräknas ta att förstöra produkterna, och
 7. vilka varor eller produkter som ska förstöras, genom att för varje vara eller produkt ange
 8. varuslag eller produktslag,
 9. kvantitet, och
 10. artikelnummer eller annan beteckning.

Vidare föreslås att skattepliktiga varor eller produkter får förstöras under tillsyn först efter det att Skatteverket har bekräftat att anmälan uppfyller kraven enligt föreskriftsförslaget. Den som anmält att skattepliktiga varor eller produkter ska förstöras under tillsyn ska dokumentera förstörandet av varorna eller produkterna i ett protokoll. Protokollet ska skrivas under av anmälaren och, om Skatteverket har varit närvarande när varorna eller produkterna förstördes, av närvarande tjänsteman. Protokollet ska innehålla uppgift om

 1. datum och den tidsperiod under vilken varorna eller produkterna förstörts,
 2. platsen där varorna eller produkterna förstörts,
 3. det sätt på vilket varorna eller produkterna har förstörts, och
 4. vilka varor eller produkter som förstörts, genom att för varje vara eller produkt ange
 5. varuslag eller produktslag
 6. kvantitet, och
 7. artikelnummer eller annan beteckning.

Efter att varorna eller produkterna har förstörts ska anmälaren lämna en kopia av protokollet till Skatteverket. Protokollet ska sparas hos anmälaren i sju år efter utgången av det kalenderår då varorna eller produkterna förstördes.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs.  De upphävda föreskrifterna gäller fortfarande för varor som har förstörts före ikraftträdandet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag