Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt respektive lagen om skatt på energi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi, Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt samt Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt.

I och med att de nya föreskrifterna träder i kraft ersätter de idag befintliga föreskrifter. Förslaget anges innebära att följande ändringar görs i de nya föreskrifterna. En ny bestämmelse som redovisar föreskrifternas innehåll införs. Begreppen varurörelser definieras och begreppet affärshändelser tas bort med anledning av ändrad lagstiftning. Definitioner i gällande föreskrifter som framgår av lagstiftningen tas bort. Uppgifter som har lämnats i elektroniska administrativa dokument respektive mottagningsrapporter i EMCS (uppskovsförfarandet Excise Movement Control System). föreslås utgöra en del av lagerbokföringen. Genom att möjliggöra användning av uppgifter som redan lämnas till Skatteverket med anledning av lagstiftning kan upplagshavarens administrativa börda minskas. Skatteverket har genom bestämmelser i LPK (Lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter) fått möjlighet att göra s.k. punktskattebesök hos upplagshavare där viss kontroll kan ske avseende uppgifterna i lagerbokföringen. Möjligheten att göra revisioner hos upplagshavaren regleras i SFL (Skatteförfarandelagen (2011:1244)). Bestämmelsen om att uppgifterna ska hållas tillgängliga för Skatteverkets kontroll tas bort ur föreskrifterna då kontrollformerna regleras i lag. I övrigt har ett flertal strukturella och redaktionella ändringar skett, bland annat genom att dela upp tidigare bestämmelser i de gällande föreskrifterna i flera nya bestämmelser i förslagen. Ändringarna anges inte vara avsedda att medföra någon ändring i sak i förhållande till den nuvarande tillämpningen av bestämmelserna i gällande föreskrifter.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag