Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innefattar tre förslag om ändrade regler för kassaregisterskyldigheten som alla syftar till förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Det första förslaget innebär att en utländsk näringsidkare som inte har fast driftställe i Sverige inte längre ska vara undantagen från skyldigheten att använda kassaregister om försäljning görs mot kontant betalning eller betalning med kontokort.

Det andra förslaget avser en inskränkning i undantaget från kassaregisterskyldigheten för den som säljer varor eller tjänster genom distansavtal och det tredje förslaget gäller situationer där en vara lämnas ut eller tjänst tillhandahålls mot ett värdebevis som säljaren själv har ställt ut.

Samtliga ändringar avser skatteförfarandelagen, SFL (2011:1244).