Yttrande över Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag som rör begränsat skattskyldiga arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige och utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige. Det föreslås att begränsat skattskyldiga arbetstagare ska beskattas i Sverige när de tillfälligt arbetar här och utför arbetet för en verksamhet här.

Det föreslås ett ändrat synsätt på vem som anses som arbetsgivare i intern rätt och i förhållande till skatteavtalen vid tillämpningen av 183-dagarsregeln så att Sverige kan beskatta arbete som utländska arbetstagare utför i landet även när arbetstagarna är anställda och avlönade av ett utländskt företag. De föreslagna ändringarna innebär sammantaget att utländska företag som bedriver viss verksamhet i Sverige omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som ett svenskt företag som bedriver motsvarande verksamhet.

Ändringarna som föreslås finns i följande författningar:

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Inkomstskattelagen (1999:1229)
Skatteförfarandelagen (2011:1244)
Skatteförfarandeförordningen (2011:1261)