Yttrande över Skatteverkets promemoria exitbeskattning för fysiska personer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller en promemoria där exitbeskattning föreslås för fysiska personer som flyttar ifrån Sverige. Förändringar föreslås i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen (1970:624), lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, skatteförfarandelagen (2011:1244) samt skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Taggar:

exitbeskattning