Yttrande över Skatteverkets promemoria Förändrad deklarationstidpunkt vid fastighetstaxering m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär vissa förändringar i när det gäller tidpunkt vid fastighetstaxering. Några avgifter för fastighetsägare föreslås höjas.

Regelrådet finner att redovisningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget. Det samma gäller beskrivningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, behov av speciella informationsinsatser och beskrivning av berörda företag utifrån bransch. Även beskrivningen av påverkan på berörda företags tidsåtgång, kostnader och verksamhet är tillräckligt tydlig. Avsaknad av information om regleringens påverkan på företag i andra avseenden är acceptabel utifrån förutsättningarna i ärendet.

Däremot finns det brister i tydlighet när det gäller beskrivningen av alternativa lösningar, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande samt de berörda företagens antal och storlek. Det saknas beskrivningar av påverkan på konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag. Dessa brister saknar inte betydelse. Regelrådet finner likväl att förslaget av allt att döma inte innebär stora kostnadsökningar för företag och att det är möjligt att det kommer att förenkla för företag i vissa avseenden. Mot den bakgrunden är de aktuella bristerna mer att se som att konsekvensutredningen borde ha varit mer informativ än att det är troligt att stora och negativa effekter för företag inte har blivit belysta. Av dessa skäl blir bristerna inte avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag