Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (2001:181), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), skatteförfarandeförordningen (2011:1261) samt förordningen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (2001:588). Enligt nu gällande rätt redovisar en arbetsgivare de sammanlagda beloppen för samtliga betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. I remissen föreslås att utbetald ersättning för arbete normalt ska redovisas på individnivå i arbetsgivardeklarationen det vill säga per betalningsmottagare. Detta innebär även att vissa uppgifter som redovisas på individnivå inte längre behöver redovisas i kontrolluppgifterna. Det föreslås vidare att uppgifter på individnivå som ska lämnas i arbetsgivardeklarationen ska göras tillgängliga för myndigheter genom ett elektroniskt utlämnande med direktåtkomst. Förslaget är att uppgifterna ska kunna lämnas ut till Försäkringskassan, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Åklagarmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och arbetslöshetskassorna för att där kunna användas som underlag i olika angivna typer av ärenden.