Yttrande över Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) och i lagen om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

I sak anges förslaget innebära en utvidgning av systemet med personalliggare till att omfatta fler verksamhetsområden. Vidare föreslås en utvidgning av vad som omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid s.k. blandad verksamhet. Därutöver föreslås att arbete som utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren i de fall det finns en skyldighet att föra en sådan. Dem föreslagna utvidgningen anges innebära dels att området frisörsverksamhet, som redan omfattas, utvidgas till att inbegripa även annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Vidare föreslås att det läggs till två helt nya områden, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. I en personalliggare ska dokumenteras nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och löpande dokumenteras nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.