Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd för skogsbruksåtgärder

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även när det gällerförslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, påverkan på berörda företags administrativa kostnader och påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag är beskrivningen tillräckligt tydlig. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är tydlig. Även beskrivningen av påverkan på företagens andra kostnader, påverkan i andra avseenden och särskild hänsyn till små företag är tillräcklig. Regelrådet konstaterar att förslaget särskilt väntas påverka små företag i form av ökade krav och kostnader. Det hade förbättrat konsekvensutredningens kvalitet med förtydliganden gällande de förväntade administrativa kostnaderna och påverkan på konkurrensförhållandena som förslaget väntas medföra.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag