Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Skogsstyrelsen har erhållit bemyndigande att meddela föreskrifter som innebär att förenklingar kan genomföras om undantag från tillåtna avverkningsformer. Detta undantag gäller avverkning på mark som disponeras av universitet, högskola eller annan forskningsinstitution under en tid av minst tio år för vetenskapliga ändamål. Vidare gäller samma undantag även avverkning för annan försöksverksamhet om försöket dokumenteras i en försöksplan och har vetenskaplig och samhällelig relevans. Om försöket omfattar mindre än fem hektar produktiv skogsmark föreslås att det får dokumenteras i en enkel försöksplan.

Det föreslås även ändringar i föreskrifter om avverkningsanmälan som avser att ersätta en ansökan om undantag från tillåtna avverkningsformer.

Vidare föreslås ändringar i föreskrifter om undantag från lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning och om undantag från hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.