Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (SKSFS 2014:12) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser den inrättade gemensamma inlämningsfunktionen för skogsägare, där ärenden kan inledas med myndigheten om avverkan med mera samt om anmälan om samråd. Skogsstyrelsen föreslår nu att inlämningsfunktionen ska utökas, så att även ärenden beträffande avverkning av fjällnära skog samt ansökan om tillstånd till avverkning av ädellövskog omfattas. När det gäller ärenden som länsstyrelsen ska handlägga tillkommer genom förslaget tre ärendetyper som rör markavvattning. Ärenden får inledas genom Skogsstyrelsens webbplats Mina sidor, liksom genom särskilda planeringssystem med koppling till eAvverka genom en ny tjänst som utvecklas hos Skogsstyrelsen.