Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096).

I föreskrifterna föreslås en sänkning av lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning i de fyra nordligaste länen med 5-10 år beroende på ståndortsindex. Detta uppges medföra att lägsta tillåtna ålder för bestånd med samma ståndortsindex blir densamma i hela landet.

I föreskrifterna föreslås vidare ett tillägg att när markberedning utförs får den inte vara mer ingripande än vad som behövs för att trygga tillfredsställande återväxt genom att den andel av markytan som påverkas av markberedning begränsas och djupa sår undviks. Det föreslås även ett förtydligande om när samebyar behöver beredas tillfälle till samråd inom renskötselns året-runt-marker.

I skogsvårdsförordningen (1993:1096) föreslås ett förtydligande om vad som avses med skyddsdikning.