Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Remissen avser förslag till föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med länsstyrelserna utveckla en gemensam inlämningsfunktion i syfte att skapa enkelhet, helhetssyn och nytta för skogsägaren samt en effektivare förvaltning hos myndigheterna med utgångspunkt i förordningen (2013:44) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

Skogsstyrelsen får, efter överenskommelse med andra berörda myndigheter, i förevarande fall länsstyrelserna, meddela föreskrifter om vilka ärenden som får inledas genom den gemensamma inlämningsfunktionen, 3 § förordningen om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Det är frivilligt att använda inlämningsfunktionen. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att ange vilka ärenden som får inledas genom inlämningsfunktionen, för de aktörer som väljer att använda den.

De nu föreslagna föreskrifterna avser en första begränsad version av inlämningsfunktionen med faktiska ärenden (en s.k. beta-version). Inlämningsfunktionen kan endast användas genom Skogsstyrelsens tjänst Mina sidor. Samtliga kategorier skogsägare har möjlighet att använda Mina sidor. Inlämningsfunktionen begränsas avseende ärendetyper som Skogsstyrelsen ska handlägga till anmälan om avverkning m.m. och anmälan om samråd. Vad gäller ärendetyper som länsstyrelserna ska handlägga begränsas tillämpningen till fornlämningar.