Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Skogsstyrelsen remitterade den 7 juli 2023 Regelrådet separat och i ett tidigt skede i detta föreskriftsarbete. Regelrådet yttrade sig över remissen vid sammanträde den 16 augusti 2023, se ärendenummer RR 2023-184. Regelrådet har bedömt att konsekvensutredningen uppfyller kraven, såväl i samtliga delaspekter som i dess helhet. Skogsstyrelsen genomför nu den ordinarie remissrundan av ärendet, och Regelrådet vidhåller sin bedömning gällande konsekvensutredningens kvalitet.

Utan att det har påverkat Regelrådets bedömning av konsekvensutredningen, vill Regelrådet liksom i det tidigare yttrandet, framföra följande. Regelrådet ser mycket positivt på förslagsställarens förfarande att inhämta och omhänderta eventuella synpunkter från Regelrådet i ett tidigt skede i processen, innan den ordinarie remissrundan. Regelrådet bistår gärna i ett sådant tidigt skede, liksom i den ordinarie remissrundan. I och med det nu remitterade ärendet har förslagsställaren inkluderat Regelrådet i båda dessa skeden av processen på ett exemplariskt sätt.

Regelrådet vidhåller sin tidigare bedömning att konsekvensutredningen uppfyller kraven i
6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag