Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om och allmänna råd om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket som ska ersätta Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 1993:1) och allmänna råd om statligt stöd till skogsbruket. De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om ansökan om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder samt ädellövsskogsbruk.