Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

I remissen föreslås omtryck av föreskrifter (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Skogsstyrelsen handlägger och beslutar om två skogliga nationella stöd, Nokås (natur- och kulturvårdande åtgärder i skogsbruket) och Ädellövskogsbruk. Stöd för Nokås får inte lämnas till åtgärder som krävs enligt lag och inte heller till åtgärder som av olika orsaker ändå kommer att utföras. Syftet med Nokås är att främja åtgärder som bevarar eller utvecklar skogens natur- och kulturmiljövärden samt rekreation och landskapsbild. Stödet till Ädellövskogsbruket kan användas till åtgärder som bevarar befintlig areal ädellövskog och säkrar att marken förblir ädellövskog. De föreslagna föreskrifterna syftar till att förtydliga och förenkla arbetet för både stödsökande och handläggningen av stöden.

Genom förslaget kompletteras föreskrifterna så att stöd även ska kunna lämnas för anläggning av ädellövskog på mark som tidigare inte varit ädellövskog. Anledningen är att åtgärden från och med 2014 inte längre kan sökas inom Landsbygdsprogrammet (LBP) och Öka arealen ädellövskogsbruk. I övrigt föreslås att stöd även fortsättningsvis kan ges för samma åtgärder som tidigare. I remissen föreslås ett tak för högsta beviljade stödbelopp på 800 000 kr för att mindre fastigheter inte ska missgynnas om ett antal ansökningar med höga stödbelopp beviljas med hänsyn till begränsad budget. Minskning föreslås av den fasta ersättningen för nedtagning av stängsel från 25 till 20 kr per löpmedel eftersom den högre summan har visat sig vara för generös. Krav på gränsbelopp föreslås på en minsta höjning av stödbeloppet för att kunna medge omprövning på grund av ökade kostnader. Gränsbeloppet har tillämpats som praxis och för Ädellövskogsbruk sänkts gränsen jämfört med praxis. Återinförande föreslås av tidigare bestämmelse att det är kostnadsnivå då stödet beviljas som gäller för att eliminera risken att det beviljade stödet kan användas för oseriös prissättning i samband med utbetalning. För att öka nyttan med stöden föreslås också förtydligande av prioriterade åtgärder. Vidare föreslås kompletteringar som tillägg i befintliga paragrafer och nya paragrafer för att öka tydligheten och förutsägbarheten.