Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till omtryck av föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Det anges att Skogsstyrelsen handlägger och beslutar om två skogliga nationella stöd, natur- och kulturvårdande åtgärder i skogsbruk (Nokås) och Ädellövskogsbruk och att dessa regleras genom förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.