Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till regelförenklingar i skogsvårdslagstiftningen

Remissen innehåller förslag till regelförenklingar för företag som är verksamma inom skogsnäringen. I remissen redovisas förslag till ändringar i skogsvårdslagen (1979:429), skogsvårdsförordningen (1993:1096) samt Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen. Enligt remissen uppgick de totala administrativa kostnaderna hänförliga till skogsvårdslagstiftningen år 2009 till 3 910 000 kr. för berörda företag. Om de föreslagna ändringarna genomförs, minskar de administrativa kostnaderna för berörda företag med 9,3 procent.