Yttrande över Skogsstyrelsens remiss Föreskrifter för anläggning av skog

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Skogsstyrelsens förslag till ändringar i skogsvårdsförfattningarna.

I skogsvårdslagen (1979:429) föreslås följande:

I 5 § finns regler om när ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark, vilket ska göras enligt vissa i lagen angivna särskilda fall. Enligt nu gällande regler kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om undantag från första och andra styckena för att möjliggöra försöksverksamhet eller även, det nya föreslagna tillägget, för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden. Enligt nu gällande regler anges att Skogsstyrelsen i särskilda fall får medge undantag från första och andra styckena, det föreslås nu ett tillägg att sådana undantag får förenas med villkor.

I 6 § finns regler om att vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas som kan behövas för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt. I denna paragraf föreslås samma tillägg som avseende 5 §.

Det föreslås en ny 7a § om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som avses med främmande trädarter.

I 20 § finns regler om att innan avverkning sker inom renskötselns året-runt-marker ska berörd sameby beredas tillfälle till samråd. Här föreslås ett tillägg att sådant samråd ska ske även innan återväxtåtgärder vidtas.

I skogsvårdsförordningen (1993:1096) föreslås följande.

I 7 § finns regler om vad Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om. I p. 4 regleras om vilka undantag Skogsstyrelsen får meddela, i denna del föreslås ett tillägg av möjligheten till undantag för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden.

I 9 § anges att endast i undantagsfall får främmande trädarter användas som skogsodlingsmaterial. Det föreslås att främmande trädarter får användas som skogsodlingsmaterial med försiktighet och i begränsad omfattning. Vidare föreslås ett bemyndigande till Skogsstyrelsen som ska få meddela föreskrifter om vad som avses med främmande trädarter.

I 24 § finns ett bemyndigande till Skogsstyrelsen att de får meddela föreskrifter om samråd med berörd sameby före annan avverkning inom renskötselns året-runt-marker än sådan röjning eller gallring som främjar skogens utveckling och, det föreslagna tillägget, före återväxtåtgärder vidtas.

I Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen föreslås följande:

I 2 kap. 1 § 1 st. görs en redaktionell ändring av ordvalet villkoret till ordvalet bestämmelserna. Vidare föreslås att bestämmelserna i 5 § 1 och 2 st. i skogsvårdslagen inte ska gälla för mark närmare än 15 meter från jordbruksmark.

I 2 kap. 2 § anges i nu gällande regler att längsta tillåtna tid för att få ett tillfredsställande plantuppslag genom naturlig föryngring är i södra Sverige, utom Gotland, 5 år räknat från det år då skyldigheten att anlägga ny skog uppkom. Detta föreslås ändrat till 7 år.

I 2 kap. 5 § anges i nu gällande regler att vid anläggning av ny skog ska sådana trädslag användas som med hänsyn till växtplatsens förutsättningar kan ge en tillfredsställande virkesproduktion. Det föreslås ett tillägg avseende att om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge undantag från första stycket.

I 2 kap. 6 § anges enligt nu gällande regler att vid senaste tidpunkt för hjälpplantering ska det i beståndet finnas minst så många huvudplantor som behövs för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet. Det föreslås en ändring i denna del att när plantbeståndet uppnår 1,3 meter i genomsnitt ska det i beståndet finnas så många huvudplantor som behövs för att trygga återväxten.

I 2 kap. 9 § finns regler om att när tallskog, granskog eller björkskog anläggs, ska det vid senaste tidpunkt för hjälpplantering finnas minst så många huvudplantor som anges i tabell 1 i bilaga 2. Detta föreslås ändrat till att när barrskog eller björkskog anläggs, ska det när plantbeståndet uppnår 1,3 meter, 5 meter och 10 meter i genomsnitt finnas minst så många huvudplantor som anges i tabell 1 i bilaga 2.

 

I 2 kap. 10 § föreslås en ändring i och med att förslagsställaren, som framgår vid 9 § i punkten ovan, ändrar tallskog och granskog till barrskog, samt ändrar tall och gran till barrträd.

I 2 kap. 26 a § föreslås att bestämmelserna i 23-26 §§ inte ska gälla poppel eller hybridasp.

I 2 kap. 27 § finns i gällande reglering ett krav på att skogsmarkens ägare i förväg ska anmäla till Skogsstyrelsen när ägaren avser att använda skogsodlingsmaterial av främmande trädarter på en areal om minst 0,5 hektar. Formuleringen i förväg föreslås ändrad till minst 6 veckor innan användningen påbörjas. Vidare föreslås krav på vad anmälan ska innehålla – en karta som visar var användningen ska ske samt uppgifter om berörd fastighets beteckning, fastighetsägare och vilket skogsodlingsmaterial som ska användas. Vidare föreslås att anmälan inte behöver göras om anmälan för samråd beträffande användningen har gjorts enligt
12 kap. 6 § miljöbalken.

Det föreslås en ny paragraf, 2 kap. 27a §, där det anges att med inhemska avses de arter som anges i bilaga 5. Övriga arter och artificiella hybrider betraktas, vid tillämpningen av föreskrifterna, som främmande.

I 2 kap. 28 § finns vissa regler kring när contortatall inte får användas för skogsodling. Det föreslås nu att Skogsstyrelsen får medge undantag om det finns särskilda skäl.

I 4 kap. 2 § finns regler om när samråd måste ske med berörd sameby innan föryngringsavverkning eller avverkning för byggande av skogsbilväg behöver påbörjas inom renskötselns året-runt-marker. Samrådet ska omfatta avverkningen med efterföljande skogsvårdsåtgärder. Det föreslås ett tillägg med en specificering av vad som avses med skogsvårdsåtgärder – såsom markberedning, skyddsdikning, anläggning av ny skog och val av trädart. Vidare föreslås att om skogsvårdsåtgärder avses ske på annat sätt än som tidigare samråtts om ska nytt samråd ske innan åtgärderna vidtas.

I 7 kap. 7 a § föreslås att främmande trädarter ska användas med försiktighet intill känsliga miljöer.

I Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2013:3) om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder föreslås följande ändringar:

Det föreslås ett tillägg och ändrade ordval avseende åtgärder som föranleder anmälningsskyldighet till Skogsstyrelsen. I nu gällande 1 § anges att enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) ska åtgärder och verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön anmälas för samråd. Vidare anges att i 4-10 §§ i föreskrifterna anges åtgärder och verksamheter av olika slag som till sin natur är sådana att de riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och därför alltid ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen. I denna del föreslås ordvalen ”riskerar att väsentligt ändra” ändrade till ”kan medföra skada”. Vidare föreslås ett tillägg av en ny 11 § som också föranleder sådant samråd.

Det föreslås en ny 11 § med innehåll att användning av främmande trädarter som kan innebära en risk för fröspridning till känsliga miljöer ska anmälas för samråd. Vidare anges att med känsliga miljöer avses nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden, områden som omfattas av naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § jordabalken, registrerade nyckelbiotoper, alvarmarker och sanddynsområden. Slutligen föreslås att av anmälan ska det framgå vilken trädart som är tänkt att användas.