Yttrande över Skolor mot brott (SOU 2024:17)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att vissa åtgärder ska vidtas för att bland annat förstärka elevernas säkerhet i skolor.

Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd och även förslagets överensstämmelse med EU-rätten är tillräckligt tydlig. Även särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser har beskrivits tillräckligt tydligt och utifrån förutsättningarna i ärendet kan det accepteras att det inte finns beskrivning av påverkan på företagen i andra avseenden. Det framgår vilken bransch som direkt berörda företag tillhör.

Däremot saknas beskrivningen av berörda företags antal och storlek. Det finns viss information om påverkan på kostnader och verksamhet men går inte att utläsa vare sig hur stor del av denna som kan väntas påverka enskilda huvudmän, eller hur många enskilda huvudmän som skulle vara företag. Viss information anges om möjlig påverkan på konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag. Regelrådet uppfattar att utredningen ser påverkan på konkurrens som begränsad eller obefintlig och att det inte finns behov av särskild hänsyn till små företag. De otydligheter som finns när det gäller storleksfördelning bland berörda företag, hur stor andel av kostnadsförändringarna som kommer att träffa företag och på vilket sätt samt även hur stor den reella flexibiliteten vid genomförandet kan väntas bli för små aktörer gör emellertid att Regelrådet finner att beskrivningen inte är tillräcklig.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag