Yttrande över Skolverkets förslag till ändrade kursplaner inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i bilagan till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Det föreslås att två grundläggande kurser i naturorienterande ämnen och två grundläggande kurser i samhällsorienterande ämnen inrättas samt att kursen i hem- och konsumentkunskap utgår i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.