Yttrande över Skolverkets förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan

Utbildningsdepartementet har i regleringsbrev (U2013/4201/S) för budgetåret 2013 gett Skolverket i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen göra nödvändiga revideringar i styrdokumenten för bygg- och anläggningsprogrammet så att en huvudman som erbjuder inriktningen anläggningsfordon ska kunna möjliggöra för eleverna att inom ramen för utbildningen få övningsköra med personbil och i även i övrigt få kunskaper som motsvarar kraven för körkortsbehörighet B. Med anledning av uppdraget behöver ämnesplanerna för kurserna Anläggningsförare 1 och Anläggningsförare 2 revideras.