Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan, förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan och i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen. Ändringarna som föreslås innebär att jämställdhet integreras i läroplanerna.

Taggar:

jämställdhet