Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om ämnesplan m.m.

 

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om ämnesplan, ämnesområdesplan samt kurser för gymnasiesärskolan. Ämnes- och ämnesområdes planer ersätter dagens kursplaner och ska gälla för gymnasiesärskolan från hösten 2013.

Syftet med förslaget är att fastställa vilka kurser inom de gymnasiesärskolegemensamma ämnena som ska ingå i respektive program samt vilka kurser inom de programgemensamma ämnena som ska ingå i respektive program.

 

För gymnasiesärskolorna kan tillkomsten av nya ämnen medföra kostnader för kompetensutveckling hos lärare, inköp av utrustning och tekniska hjälpmedel samt anpassning av lokaler. Läsåret 2011/2012 fanns det 37 fristående gymnasiesärskolor.