Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Skolverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. I föreskriftsförslaget framgår hur ansökan om statsbidrag ska göras, när ansökan ska lämnas in samt vilka elever som statsbidrag kan lämnas för. Vidare föreslås att huvudmannen ska betala ut erhållet statsbidrag i sin helhet till den arbetsgivare som tillhandahåller elevens arbetsplatsförlagda utbildning. Utbetalningen föreslås ske senast inom tre månader från det datum som Skolverket har betalat ut bidraget till huvudmannen. Om det finns särskilda skäl anges att huvudmannens utbetalning får dröja längre än tre månader.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.