Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, m.m.

Riksdagen har beslutat om en ny skollag (2010:800), en ny gymnasieförordning (2010:2039) samt om nya läroplaner för grundskolan m.m.. Skolverkets föreskrifter måste därför anpassas till de nya författningarna. I remissen föreslås tre föreskrifter, Skolverkets föreskrifter om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis, studiebevis och gymnasieintyg samt Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Remissen innehåller två konsekvensutredningar varav den första behandlar föreskrifterna om utformningen av slutbetyg i grundskolan m.m. och den andra föreskrifterna om utformning av examensbevis, studiebevis och gymnasiebetyg och utformningen av examensbevis efter försöksverksamheten. De föreslagna föreskrifterna avseende utformningen slutbetyg i grundskolan m.m. avses ersätta de nu gällande föreskrifterna (SKOLFS 2009:35) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. Föreskrifter om utformning av examensbevis, studiebevis och gymnasieintyg avses ersätta föreskrifterna (SKOLFS 2009:36) om utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasieskolan. I de upprättade konsekvensutredningarna anges att förslagen syftar till att bl.a. säkerställa en likvärdig hantering av elevers betyg, studieintyg och examensbevis och reglerar främst hur dessa ska vara utformade. De företag som berörs av förslaget är framför allt fristående grundskolor och gymnasieskolor. Enligt Skolverkets statistik fanns läsåret 2010/11 741 fristående grundskolor och 489 fristående gymnasieskolor.