Yttrande över Skolverkets förslag till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås nya och ändrade föreskrifter om programstruktur och ämnesplaner för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. I samband med detta föreslås också följdändringar i programstruktur och ämnesplaner i teknikprogrammet. Skolverket kommer i ett senare skede under 2015 att remittera förslag på föreskrifter om utformningen av de dokument som ingår i vidareutbildningen. Flera av de ämnen och kurser som idag endast finns i försöksverksamheten av ett fjärde tekniskt år återfinns som nya och reviderade ämnesplaner i den permanenta vidareutbildningen. Vidareutbildningen är tänkt att starta från hösten 2015.

I remissen föreslås upphävande av föreskrifter (SKOLFS 2011:24) om mål och kurser i försöksverksamheten med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Vidare föreslås nya föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och flera föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt. Därutöver föreslås ändring i föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet och i flera föreskrifter om ämnesplaner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.