Yttrande över skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (Ds 2009:2) samt kompletterande konsekvensutredning

Regelrådet delar Jordbruksdepartementets uppfattning att de föreslagna ändringarna inte leder till ökade administrativa kostnader för företagen.

Regelrådet anser att genomförd konsekvensutredning i allt väsentligt uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.